Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

                                                                                                          

Deklaracja dostępności

Dolnośląski Zespół Szkół Specjalnych Przyszpitalnych w Wałbrzychu, reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą ul. Batorego 4, 58-300 Wałbrzych kontakt tel.: 74 842 11 91 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  http://bip.dzssp.walbrzych.dolnyslask.pl/

 

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021.03.31

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Data publikacji strony internetowej: 1999-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.03.2022 r.

Oświadczenie sporządzono dnia: 21.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Test-European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/) oraz https://validator.utilitia.pl/analyse z których wynika, że strona internetowa http://bip.dzssp.walbrzych.dolnyslask.pl/ nie spełnia w pełni wymagań ww. ustawy.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,
 • serwis może zawierć dokumenty PDF, które powstały w wyniku skanowania obrazów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie,
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności,
 • sporadycznie napotkamy ogłoszenia w formacie jpg,
 • pliki PDF, DOC, DOCX, XLS itp., redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dostępna jest wersja dla osób słabowidzących.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. e-mail:  sekretariat-walbrzychdzssp@edu.dolnyslask.pl tel. 7484211 91 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Szkoła zlokalizowana jest w budynkach administrowanych przez szpital. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się przy ul. Batorego 4, 58‑300 Wałbrzych. Do wejścia głównego prowadzi droga wewnętrzna a wejście znajduje się na wysokości poziomu ulicy. Pomieszczenia szkoły zlokalizowane są również na pierwszym piętrze.  Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 15.00. Do głównego budynku prowadzą wytyczone drogi ewakuacyjne.

Budynek jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne nie stanowi ograniczeń architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo – nie ma schodów, stopni wejściowych, brak pasów ostrzegawczych.

Drzwi wejściowe mają ponadstandardową szerokość futryny ok. 90 cm. szerokości, klamki umieszczone są na standardowej wysokości ok 113 cm wysokości od posadzki, kształt klamki tradycyjny – podłużny ukierunkowany w lewą stronę, brak kontrastu klamki, brak informacji głosowej, przy drzwiach głównych umieszczono dzwonek. Drzwi nie są oznaczone cyframi arabskimi, cyfry nie są uwypuklone.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Dojście do poszczególnych pomieszczeń na parterze budynku jest częściowo dostosowane dla osób niepełnosprawnych – brak barier architektonicznych, hol jest szeroki, futryny drzwi wejściowych do pomieszczeń - szerokie.

Na parterze znajduje się wykaz informacji w zakresie poruszania się po budynku. Na parterze znajduje się toaleta która jest dostosowana dla niepełnosprawnych ruchowo petentów. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a na terenie obiektu.

Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą poruszać się po parterze budynku bez barier architektonicznych. Istnieje możliwość spotkania z pracownikiem w wyznaczonym pomieszczeniu. Pomieszczenia nie zostały wyposażone w systemy informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

Dojście do pomieszczeń na pierwszym piętrze budynku jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Na pierwsze piętro budynku prowadzą schody oraz schodołaz.

Korytarze wewnętrzne na piętrze nie stanowią barier architektonicznych, nie ma schodów i stopni.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed głównym wejściem do budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Z uwagi na fakt iż szkoła znajduję się w budynkach należących do szpitala, może istnieć konieczność wcześniejszego zgłoszenia takowej asysty i ustalenie godziny i daty spotkania.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Link: https://tlumacz.migam.org/synergia-jacek-krzyzanek

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy  przy pomocy tzw. asystenta.

Asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną.

Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej. Szkoła może zapewnić dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego. W celu skorzystania z pośrednictwa tłumacza konieczne jest powiadomienie Dyrektora szkoły o takiej potrzebie, co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Świadczenie może być odpłatne. Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy: imię i nazwisko osoby uprawnionej, propozycję terminu, wskazanie metody komunikowania się, krótki opis sprawy do załatwienia, adres kontaktu zwrotnego, na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania. Zgłoszenia można dokonać w jednej ze wskazanych form: pisemnie, za pomocą faksu, e-maila, przy pomocy osoby trzeciej, ze wskazaniem metody komunikowania się.

Po dokonaniu zgłoszenia, uzgodniony zostanie ze zgłaszającym, dogodny termin realizacji świadczenia.

Zgłoszenie składa osoba uprawniona w sekretariacie szkoły.

Pracownik, po uzgodnieniu terminu z osobą posługującą się językiem migowym, zawiadamia zgłaszającego o terminie i sposobie załatwienia sprawy. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia we wskazanym lub uzgodnionym z uprawnionym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wskazując możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji pomocy.

Informacje dodatkowe

 

 • nie ma bezpośredniej możliwość korzystania z tłumacza migowego,
 • na stronie jest możliwość powiększania liter,
 • występują podświetlane linki,
 • mapa strony znajduje się po lewej stronie
 • mapę strony w postaci zakładek, ułatwiającą dostęp do informacji znajdujących się na kolejnych podstronach,
 • strona posiada możliwość uruchomienia podwyższonego kontrastu,
 • wersję kontrastową, uruchamianą przyciskiem w menu głównym,
 • szkoła nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Dolnośłąski Zespół Szkół SPecjalnych Przyszpitalnych w Wałbrzychu
Data utworzenia:2021-02-07
Data publikacji:2021-02-07
Osoba sporządzająca dokument:adminstrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:283